Yhteenveto seuran säännöistä

YHDISTYKSEN TARKOITUS  on toimia Lapin lääkärien välisenä kollegiaalisena yhdyssiteenä pyrkien parantamaan jäsentensä ammattitaitoja ja –tietoja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lääketieteellisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä vapaa-aikaan liittyviä sosiaalista hyvinvointia kohentavia harrastus- ja virkistystilaisuuksia.

 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Lapin läänissä asuva tai toimiva Duodecim-seuraan kuuluva lääkäri. Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa myös muu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyyden edellytys on määräaikaan mennessä maksettu vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuotena, tai hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

Yhdistyksenä asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet valitsee vuosikokous. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

HALLITUKSEN toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan lisäksi siihen kuuluu neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus 

-kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistelee esitettävät asiat ja toimeenpanee tehdyt päätökset 

- pitää jäsenluetteloa

-pitää huolta yhdistyksen varoista

- vastaa  tilinpidosta ja laatii vuosikertomuksen vuosikokoukselle ja  tilintarkastajille

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, ja lisäksi jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. 

VUOSIKOKOUS  pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen lähetään jäsenkirjeellä vähintään 14 vrk ennen kokousta.  

Vuosikokouksessa käsitellään 

- hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna

- tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta

-vahvistetaan alkaneen vuoden tulo ja menoarvioehdotus ja jäsenmaksun suuruus

- valitaan vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä  tilintarkastajat

- muut valmistellut asiat sekä  yhdistyksen jäsenten esittämät ehdotukset ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Tasatilanteessa  ratkaisee puheenjohtajan ääni muuten, paitsi  vaaleissa arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten käydessä tasan ratkaisee arpa.

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen tullessa puretuksi yhdistykselle jäävä omaisuus on käytettävä Lapin lääkäreiden yhteistä hyvää edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Muutoinkin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

Lapin Lääkäriseura on säännöt vuosikokouksessaan 30.3.2001  hyväksynyt.


Yhteenveto tehty 2.1.2021 kotisivuja varten. Teksti on kokonaisuudessaan jäsensivuilla